Skip Navigation Links
صفحه اصلی
آزمونهایی که ثبت نام کرده ایدثبت نام در آزمون
آزمونهاي قبلي
نمایش نمره
گواهی حضور در آزمون
۱۴۰۱ سه شنبه ۷ تير 

تذکر:

نیروهای آزاد جهت مشاهده گواهی کد ملی را وارد نموده و کادر کد پرسنلی را خالی بگذارید

پرسنل آموزش و پرورش کد پرسنلی یا کد ملی را وارد کنید

دانش آموزان فقط کد ملی را وارد نموده و کادر کد پرسنلی را خالی بگذارید

         نمرات آزمون
شماره پرسنلی : شماره ملی :
آزمون :
نام : نام خانوادگی :
 
از:
طراحي شده در اداره فناوري اطلاعات  اداره كل